Nimmern - en åtgärdssjö i Kinda kommun, Östergötland 

Nimmern - en sjö i Stångåns vattensystem 

På denna hemsida presenterar Nimmerns FVOF arbetet med förbättra sjöns status. Målet med hemsidan är att sprida information om hur arbetet har genomförts och pågående arbete. Informationen kan vara inspiration till andra föreningar. På sidan kan du läsa om fisket, historik, vattnets utveckling och all ny kunskap som åtgärdsprojekten genererat. Hemsidan har tagits fram med bidrag från LOVA, lokala vattenvårdsprojekt, förmedlade via Länsstyrelsen Östergötland. 

Hemsidan ska också vara en grund för att se möjligheterna med sjön och utveckling av denna kommande decennier. Nyttjandet av våra sjöar är en viktig landsbygdsresurs. 

Välkommen till Nimmens FVOF och arbetet med God status i Nimmern. 

Vad är det för sjö?

Nimmern är en grund sjö, ca 3 m i medeldjup och med en yta av 400 ha. Sjön är belägen i Kinda kommun, Östergötland. Sjön ligger intill den stora och populära sjön Åsunden, ett kort vattendrag binder samman dem. Runt sjön dominerar jordbruksmark och sedan lång tid tillbaka har sjön blivit mer och mer eutrofierad. Sedimentens mäktighet har ökat. En obalans skapades med stora karpfiskbestånd och färre rovfiskar. 

Fiske 

Nimmern erbjuder bra fiske efter abborre, gädda och gös. Stor fisk fångas regelbundet. 

Resultat

Dokument och rapporter

Sjön har utvecklats i olika riktningar genom åren. Här kan du läsa om resultat och ta del av rapporter.  Här kan du exempelvis läsa om musslor, växter, fåglar och som ett underlag till fortsatt arbete en omfattande vattenvårdsplan. 

Denna hemsida har tagits fram av C-J Natur i samverkan med Nimmerns FVOF, med stöd av LOVA-medel, förmedlade via Länsstyrelsen Östergötland.Nimmerns FVOF och Nimmerns arbetsgrupp

Fisket i Nimmern förvaltas av fiskerättsägarna genom en fiskevårdsområdesförening (FVOF). Nimmerns FVOF bildades 1981, tidigare fanns en fiskevårdsförening med start 1943. Runt Nimmern finns ca 20 fastigheter med fiskerätt, både som enskilda fisken och samfällda fisken. Inom föreningen finns en arbetsgrupp som under lång tid jobbat med att sjön ska uppnå en god balans. I de projekt som genomförts har många personer varit involverade på olika sätt. Nimmerns FVOF ingår i flertalet nätverk såsom exempelvis Stångåns vattenråd och man har anslutit sig till IFiske och Sveriges Fiskevattenägareförbund. Målsättningen med arbetet som läggs ner på Nimmern är att den ska uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv och att den ska ha en ekologisk balans för kommande generationer.